...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Sikkerhetsbestemmelser
for Kompani A, 7. TexasDefinisjoner

1.1 Våpen omfatter alle typer skytevåpen og blankvåpen, herunder sverd, sabler, bajonetter, lanser og kniver. Hvorvidt et våpen er funksjonelt eller ladd er uten betydning.

1.2 Grunnutrustning er enhver militær effekt som den enkelte bærer på kroppen, utenom bekledning. Dette inkluderer bl.a. patrontasker, tennhettepung, bajonett og balg, feltflaske og haversack.

1.3 I felt defineres i denne sammenheng som det sted hvor eksersis, øvelser, eller simulert strid finner sted.

1.4 Soldat er enhver medlem av 7. Texas som bærer våpen i felt. Minstealder for å bære våpen er 16 år.

 

Inspeksjoner og puss

2.1 Hvert medlem som ønsker å bære våpen, ladd eller ikke, skal delta ved våpeninspeksjon.

2.2 Våpeninspeksjon skal holdes før alle bataljonsoppstillinger, og før all eksersis, øvelser og lignende hvor våpen anvendes. Gevær inspiseres i samlet avdeling i henhold til drill.

2.3 Hvis det ved inspeksjon oppstår tvil om et våpens funksjonering skal våpenet ikke tillates brukt i felt. Utbedringer må iverksettes og ny inspeksjon foretas før våpenet tas i bruk.

2.4 Antikke våpen skal ikke brukes i felt uten særskilt inspeksjon og godkjenning av kyndig person.

2.5 Alle våpen skal, før de bringes i felt, være rengjort og fri for fremmedlegemer.

2.6 Nødvendig utstyr for puss av personlig våpen skal alltid medbringes av den enkelte.

 

Gevær

3.1 Kun svartkrutt gevær av modell dokumentert brukt i infanteriet under borgerkrigen skal brukes i avdelingen. Replika våpen foretrekkes fremfor antikke.

3.2 Gevær skal være av typen munnlader muskett, riflet eller glattløpet, kaliber mellom .45 og .70, med perkusjons avfyringsmekanisme, tre løpsbånd og minimum lengde 130 cm fra kolbe til munning.

3.3 Nyere våpen, bakladere, karabiner, flintlåsmusketter, m. v. tillates ikke.

3.4 Sjekkpunkter ved inspeksjon av gevær:

LØP. Rengjort og uladd. Ladestokk slippes i løpet og skal gi en klar, metallisk lyd. Høyst en cm av ladestokken skal være synlig over munningen.

BAJONETTLÅS. Hel og funksjonell.

STOKK. Hel og uten sprekker.

NIPPEL. Tilskrudd, rengjort, uskadd og uten sprekker.

HANE. Uten slark. Halvspenn kontrolleres ved press på avtrekker.

 

Revolvere

4.1 Kun svartkrutt revolvere av modell dokumentert brukt av infanteri offiserer under borgerkrigen skal brukes i avdelingen. Replika våpen foretrekkes fremfor antikke.

4.2 Revolvere skal i 7. Texas kun bæres av offiserer, og da kun en per person, i tidsriktig militært hylster med festbar klaff.

4.3 Fremgangsmåte og sjekkpunkter ved inspeksjon av revolver:

Tønnen tas av.

KAMMER. Alle kammer skal være rengjort.

NIPPLER. Tilskrudd, uskadd, og uten sprekker. Kanal mellom nippel og kammer skal være synbart åpen.

LØP. Synlig rent og fritt for fremmedlegemer.

Tønnen settes på.

HANE OG AVTREKKER. Kontroller halvspenn av hanen ved press på avtrekker. Kontroller tønnas rotasjon når hanen spennes helt.

4.4 Tennhetter må ikke settes på mens tønna er tatt av.

4.5 Som forladning må bare brukes materiale som blir øyeblikkelig tillintetgjort ved avfyring. Forladning må ikke etterlate rester i kammer eller medføre at biter av denne, uansett størrelse, slynges ut ved avfyring. Ved tvil skal test avfyring foretas før våpenet tillates brukt i felt.

 

Blankvåpen

5.1 Bajonetter skal ha en fungerende låsemekanisme.

5.2 Bajonett balgen skal dekke hele eggen. Balgen skal være hel i sømmene og ha messingbeslag nederst ved spissen.

5.3 Kniver som bæres skal være i tidsriktig, hel lærslire. Skal være festet til slire (med snor eller lignende) og tas ikke ut på noe tidspunkt i felt.

5.4 Sabler skal være i god stand og eventuell balg av lær skal være hel i sømmene og ha metallbeslag nederst ved spissen.

 

Grunnutrustning

6.1 Feltflasker skal være av tidsriktig type av tinn, blikk, tre, eller stål. Glass- eller porselensflasker skal ikke bæres på kroppen eller i haversacken.

6.2 Patrontasker skal ha blikk-innlegg for oppbevaring av patroner, og klaffen må kunne festes.

6.3 Tennhettepung skal ha klaff som kan festes.

 

Ammunisjon

7.1 Kun papirpatroner av tidsriktig konstruksjon skal brukes som ammunisjon.

7.2 Kun rent svartkrutt skal brukes som ladning. Til gevær anbefales krutt av typen 2F og til revolver 3F. Sprengkrutt er også anvendelig.

7.3 Maks tillatt ladning for .577 og .58 kaliber muskett er 60 grain 2F svartkrutt. Maks tillatt ladning for .69 glattløpet muskett er 80 grain 2F svartkrutt. Maks tillatt ladning for revolver er 30 grain 3F svartkrutt.

7.4 Papir til papirpatroner skal være ensfarget (uten trykksverte og mønster) og helst ubleket.

7.5 Papirpatroner skal så langt mulig klargjøres før et arrangement, og ikke i leir.

7.6 Bruk av lim, stifter, binders el til å holde sammen papirpatroner er forbudt.

7.7 Ved våpeninspeksjon skal patroner kontrolleres med hensyn til korrekt konstruksjon og ladning.

7.8 Det er forbudt å ta med prosjektiler i felt, uansett hvor de måtte være plassert på kroppen eller i utrustningen. Prosjektiler kan tas med til leir for undervisningsformål, men skal under alle omstendigheter oppbevares strengt adskilt fra løsammunisjon.

7.9 Tennhetter skal ikke oppbevares løst i lommer.

7.10 Patroner skal ikke legges ut på bakken eller lignende underlag før lading. Smuss kan følge med i løpet og danne små prosjektiler.

 

Sikkerhet i felt

8.1 Våpenbehandling generelt

Kun 3-bander musketter av korrekt lengde er tillatt brukt av soldater i skytterlinjene.

Hold egne kroppsdeler vekk fra geværmunningen.

Geværmunningen må aldri peke mot tilstøtende personer i egne linjer.

La aldri tilskuere håndtere ditt våpen med mindre du kjenner dem.

Bli aldri "truffet" med ladd våpen. Når du faller, selv om det er kontrollert, kan tennhetten settes av.

Dersom et våpen faller ukontrollert i bakken skal "tøm våpen" (tennhette på, anlegg i sikker retning, avtrekk) foretas før våpenet på nytt tas i bruk. Smuss kan komme inn i munningen og danne små prosjektiler.

Hvis det oppstår problemer med våpen under "strid", meld straks fra til nærmeste sersjant eller offiser og tre ut av skytterlinjen. Forsøk aldri å utbedre feilen selv mens du står i skytterlinjen.

Ladd våpen skal ikke legges på bakken.

"Tøm våpen" (tennhette på, anlegg i sikker retning, avtrekk) skal alltid foretas etter avsluttet strid, og helst i samlet avdeling.

Munningshette (tompion) må ikke medbringes i felt.

Bajonetter skal ikke settes på våpenet uten på ordre.

Blankvåpen skal ikke tas ut av balg/ slire. Eneste unntak er sabler som brukes av offiserer.

8.2 Lading og ildgivning

All lading og ildgivning skal skje på ordre og i henhold til drill.

Våpen skal ikke spennes helt før på ordre READY eller FIRE AT WILL.

Avtrekkeren skal ikke berøres før på ordre AIM eller FIRE AT WILL.

Hanen skal ikke være spent under lading.

Hanen skal ikke spennes og brukt tennhette skal ikke fjernes før ny tennhette settes på.

Tennhetter skal kun settes på like før ildgivning.

Enhver form for forladning eller propp (wad) i geværløpet er forbudt, inkludert papir.

Bruk av ladestokk er forbudt.

Befal som er file closers må ikke avfyre sine våpen fra posisjon bak skytterlinjene.

Avfyr aldri ditt våpen hvis du er i tvil om det kan gjøres sikkert, uansett ordre.

8.3 Sikkerhetsavstand

Direkte ildgivning mot personell nærmere enn 20 meter er forbudt. Ved kortere avstand skal munningen peke høyt over motstanderen.

8.4 Opptreden

Hold din posisjon i formasjonen.

Innretting og avstand mellom skytterlinjene må opprettholdes (ca 30 cm mellom fremre og bakre linje målt i brysthøyde fra bakre til ryggen på mannen foran, lett albuekontakt til høyre og venstre).

Personell i bakre skytterlinje må ta riktige "stillingsskritt" før ildgivning, slik at geværmunningen ikke kommer for nært de som står i fremste linje.

Se ofte ned på bakken for å unngå å snuble i "falne" og andre hindringer.

Forviss deg om at de som faller ikke har reelle skader.

Håndgemeng (hand to hand fighting) er forbudt med mindre det er øvet på forhånd.

Røyking i geleddene er forbudt etter at det er gitt ordre om lading.

Kast deg aldri bakover hvis du blir "truffet". Du risikerer å komme i veien for andre som lader og skyter.

Forsøk ikke å ta på eller erobre motstanderens fane. Det er kostbare historiske reproduksjoner som lett kan revne.

 

Artilleri

9.1 Ildgivning skal ikke forekomme nærmere enn 20 m fra kanon eller ammunisjonsvogn/ kasse.

9.2 Utvis alltid forsiktighet når du nærmer deg en kanonstilling.

9.3 Gå aldri direkte mot en kanon.

9.4 Hold god avstand til kanoner med ladestokk stående inntil lavett eller løp (det signaliserer at kanonen er ladd).

9.5 Ingen berøring av kanon uten tillatelse fra kononmannskapet.

9.6 Røyking nærmere enn 20 meter fra kanonstilling er forbudt.

9.7 Forflytning gjennom artilleristilling er forbudt uten tillatelse fra ansvarlig sjef.

 

Sikkerhet i leir/ bivuakk

10.1 Bål skal alltid plasseres på enden av kompanigaten i god avstand fra nærmeste telt. Grop til bålet skal graves og fyringsvakt skal alltid være tilstede. Vann skal være tilgjengelig for fyringsvakt.

10.2 Bruk av åpen ild i telt er forbudt. Lanterner må ikke etterlates ubevoktet i telt.

10.3 Våpen skal ikke avfyres i leir uten på ordre.

10.4 Krutt som oppbevares i leir skal være forsvarlig pakket og sikret mot gnister, fuktighet, ild, og lignende.

 

I TILLEGG GJELDER SUNN FORNUFT I ALLE SAMMENHENGER !
tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !